Về QUẢNG LIÊN

Tính toaøn veïn veà chaát löôïng dòch vuï

Naêm 1990 saûn phaåm BLACK BEAR ñaõ chính thöùc böôùc vaøo thò tröôøng Vieät Nam. Coâng ty Caàu truïc Thang maùy Quaûng Lieân ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1995 hoaït ñoäng ñeán nay ñaõ treân 20 naêm. Quaûng Lieân ñöôïc Cuïc thanh tra an toaøn lao ñoäng Quoác gia caáp giaáy pheùp cheá taïo thieát bò naâng haï (15/GP-TBN) vaø giaáy pheùp cheá taïo laép ñaët thang maùy, thang taûi haøng (15/GP-TM). Ñoàng thôøi, Quaûng Lieân ñöôïc Coâng ty Coå phaàn Höõu haïn Cô khí Cheng Day Ñaøi Loan uûy quyeàn laøm toång ñaïi lyù caùc saûn phaåm nhö palaêng hieäu Vónh Thaêng ( BLACK BEAR ) taïi Vieät Nam.
sản phẩm