GIỚI THIỆU

 • GIỚI THIỆU
SAÛN PHAÅM BLACK BEAR CHÍNH THÖÙC BÖÔÙC VAØO THÒ TRÖÔØNG VIEÄT NAM VAØO NAÊM 1990

Naêm 1990 saûn phaåm BLACK BEAR ñaõ chính thöùc böôùc vaøo thò tröôøng Vieät Nam. Coâng ty Caàu truïc Thang maùy Quaûng Lieân ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1995 hoaït ñoäng ñeán nay ñaõ treân 25 naêm. Quaûng Lieân ñöôïc Cuïc thanh tra an toaøn lao ñoäng Quoác gia caáp giaáy pheùp cheá taïo thieát bò naâng haï (15/GP-TBN) vaø giaáy pheùp cheá taïo laép ñaët thang maùy, thang taûi haøng (15/GP-TM). Ñoàng thôøi, Quaûng Lieân ñöôïc Coâng ty Coå phaàn Höõu haïn Cô khí Cheng Day Ñaøi Loan uûy quyeàn laøm toång ñaïi lyù caùc saûn phaåm nhö palaêng hieäu Vónh Thaêng ( BLACK BEAR ) taïi Vieät Nam.

Saûn phaåm chuû ñaïo cuûa Quaûng Lieân laø thieát bò naâng haï, bao goàm palaêng xích ñieän, palaêng caùp ñieän, palaêng xích keùo tay, kích tay vaø tôøi naâng v.v. Gia coâng cheá taïo laép ñaët caùc daïng caàu truïc, nhö caàu truïc treo, baùn coång truïc, coång truïc, caåu quay, khung treo daàm ñôn, thang taûi haøng, thang taûi haøng keøm ngöôøi, thang khaùch vaø cung caáp caùc linh phuï kieän lieân quan… Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng cuûa Quaûng Lieân ñöôïc coâng nhaän bôûi Toå chöùc tieâu chuaån hoùa Quoác teá theo ISO9001 vaø saûn phaåm ñöôïc söû duïng roäng raõi trong caùc ngaønh coâng nghieäp. Cho ñeán nay, khaùch haøng laâu daøi cuûa chuùng toâi taïi Vieät Nam ñaõ ñaït treân 2,000.

KHAÙI NIEÄM KINH DOANH : ÑAÛM BAÛO CHAÁT LÖÔÏNG, AN TOAØN TREÂN HEÁT, KINH DOANH LAÂU DAØI

Khaùi nieäm kinh doanh cuûa Quaûng Lieân laø “Ñaûm baûo chaát löôïng, an toaøn treân heát, kinh doanh laâu daøi”. Coâng ty chuùng toâi coù nhaân vieân baûo trì ñöôïc ñaøo taïo chuyeân nghieäp, phuïc vuï baûo döôõng moïi luùc cho khaùch haøng. Kho haøng chuùng toâi linh kieän ñaày ñuû loaïi boû moái lo thieáu linh kieän thay theá, ñaûm baûo khaùch haøng yeân taâm söû duïng. Thieát keá cheá taïo daàm ngang theo quy ñònh tieâu chuaån an toaøn cuûa Nhaø nöôùc. Hôn nöõa, chuùng toâi coù kyõ sö Ñaøi Loan vaø Trung Quoác höôùng daãn cuï theå trong vieäc cheá taïo vaø laép ñaët. Vì vaäy, chuùng toâi ñaûm baûo chaát löôïng saûn phaåm cuûa chuùng toâi ñaït tôùi möùc söû duïng laâu beàn, an toaøn, ít söï coá, tính oån ñònh cao trong tình traïng söû duïng bình thöôøng.

Coâng ty TNHH Caàu truïc Thang maùy Quaûng Lieân ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1995, traûi qua hôn 25 naêm gaày döïng vaát vaû, quy moâ vaø thaønh tích cuûa coâng ty ñang töøng böôùc tröôûng thaønh moät caùch oån ñònh. Chuùng toâi ñöôïc caáp giaáy pheùp cheá taïo thieát bò naâng haï (15/GP-TBN) vaø giaáy pheùp cheá taïo laép ñaët thang maùy, thang taûi haøng (15/GP-TM) bôûi Cuïc thanh tra an toaøn lao ñoäng Quoác gia. Ngoaøi ra, Coâng ty Quaûng Lieân vinh haïnh ñöôïc Coâng ty Coå phaàn Höõu haïn Cô khí Cheng Day Ñaøi Loan uûy quyeàn laøm ñaïi lyù ñoäc quyeàn caùc saûn phaåm nhö palaêng hieäu Vónh Thaêng ( BLACK BEAR ) tieâu thuï vaø phuïc vuï taïi Vieät Nam.

CHÖÙNG NHAÄN ISO 9001. HÔN 2,000 KHAÙCH HAØNG LAÂU DAØI TAÏI VIEÄT NAM

Quaûng Lieân ñaõ ñöôïc chöùng nhaän bôûi Toå chöùc tieâu chuaån hoùa Quoác teá ISO9001, vì vaäy vieäc quaûn lyù chaát löôïng vaø löu trình cheá taïo cuûa coâng ty taát caû ñeàu theo tieâu chuaån ISO9001. Cuõng vì vaäy, saûn phaåm vaø dòch vuï cuûa Quaûng Lieân ñöôïc uûng hoä vaø coâng nhaän roäng raõi bôûi caùc ngaønh coâng nghieäp khaùc nhau taïi Vieät Nam. Ñeán nay, chuùng toâi ñaõ coù hôn 2,000 khaùch haøng laâu daøi. Ñieàu naøy chöùng toû Quaûng Lieân raát ñöôïc khaùch haøng tín nhieäm daøi laâu.

NEÀN TAÛNG KYÕ THUAÄT CHUYEÂN NGHIEÄP + HOÃ TRÔÏ KYÕ THUAÄT TOAØN DIEÄN

Vôùi phöông chaâm cuûa coâng ty “ñaûm baûo chaát löôïng, an toaøn treân heát, kinh doanh laâu daøi”, chuùng toâi khoâng nhöõng coù kinh nghieäm thöïc teá saâu roäng maø coøn coù ñoäi nguõ kyõ thuaät baûo trì söûa chöõa ñöôïc ñaøo taïo chuyeân nghieäp, cung caáp dòch vuï vaø baûo döôõng cho khaùch haøng baát kyø luùc naøo.

KHO LINH KIEÄN DOÀI DAØO, BAÛO TRÌ KHOÂNG CHAÄM TREÃ

Quaûng Lieân luoân luoân coù ñuû linh kieän trong kho haøng ñeå ñaùp öùng theo nhu caàu cuûa khaùch haøng baát kyø luùc naøo. Ñieàu naøy seõ traùnh ñöôïc vaán ñeà söûa chöõa maø thieáu linh phuï kieän ñeå thay.

DAÀM PHUØ HÔÏP TIEÂU CHUAÅN AN TOAØN CUÛA NHAØ NÖÔÙC

Thieát keá vaø cheá taïo daàm hoaøn toaøn theo quy ñònh tieâu chuaån veà an toaøn cuûa Nhaø nöôùc, do kyõ sö chuyeân nghieäp ngöôøi Ñaøi Loan vaø Trung Quoác höôùng daãn cheá taïo vaø laép ñaët, ñeå ñaûm baûo chaát löôïng saûn phaåm an toaøn vaø beàn, ít söï coá nhaát, tính oån ñònh cao vaø söû duïng ñöôïc laâu naêm.

SAÛN PHAÅM CHÍNH
 • THIEÁT BÒ NAÂNG HA
 • -Palaêng xích ñieän
 • -Palaêng caùp ñieän
 • -Palaêng xích keùo tay
 • -Palaêng kích tay
 • -Tôøi thang maùy
 • CHEÁ TAÏO LAÉP ÑAËT CAÙC DAÏNG CAÀU TRUÏC
 • -Caàu truïc treo
 • -Baùn coång truïc
 • -Coång truïc
 • -Caåu quay
 • -Khung treo daàm ñôn
 • CHEÁ TAÏO LAÉP ÑAËT CAÙC LOAÏI THANG MAÙY
 • -Thang taûi haøng
 • -Thang taûi haøng keøm ngöôøi
 • -Thang taûi khaùch
 • Cung caáp linh phuï kieän lieân quan