CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

  • CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
1. Muïc ñích vaø phaïm vi thu thaäp thoâng tin

Phaïm vi thu thaäp thoâng tin caù nhaân bao goàm: teân ngöôøi lieân heä, teân cô quan, ñòa chæ, ñieän thoaïi, email. Ñaây laø caùc thoâng tin maø khaùch haøng phaûi cung caáp khi hoûi giaù qua trang web www.quanglien.com

Muïc ñích nhaèm giôùi thieäu thoâng tin coâng ty TNHH Caàu Truïc Thang Maùy Quaûng Lieân, catalogue saûn phaåm, dòch vuï cheá taïo laép ñaët caùc loaïi caàu truïc vaø thang maùy vôùi caùc linh phuï kieän lieân quan…

2. Phaïm vi söû duïng thoâng tin

Thoâng tin caù nhaân thu thaäp ñöôïc seõ chæ ñöôïc söû duïng trong noäi boä coâng ty, nhaèm tö vaán theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng.

Khoâng söû duïng thoâng tin caù nhaân cuûa khaùch haøng ngoaøi muïc ñích xaùc nhaän vaø lieân heä coù lieân quan ñeán giao dòch mua baùn.

Moïi giao dòch ñeàu thoâng qua lieân heä tröïc tieáp theo nguyeân taéc trao ñoåi töï thoûa thuaän.

3.Thôøi gian löu tröõ thoâng tin

Coâng ty Quaûng Lieân giöõ quyeàn quyeát ñònh veà vieäc löu giöõ hay loaïi boû thoâng tin cuûa khaùch haøng ñaõ nhaäp taïi muïc lieân heä treân trang web www.quanglien.com maø khoâng caàn baùo tröôùc.

4.Ñòa chæ thu thaäp vaø quaûn lyù thoâng tin

COÂNG TY TNHH CAÀU TRUÏC THANG MAÙY QUAÛNG LIEÂN
Ñòa chæ : 299/15A, Lyù Thöôøng Kieät, P. 15, Q. 11, TP. HCM
Ñieän thoaïi : 028 3863 6666    Fax : 028 3864 7212
Email : quangliencrane@gmail.com
Maõ soá thueá : 0302686674
Soá giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh : 411022000780
Ngaøy caáp : 01-08-2014,  Nôi caáp : Sôû keá hoaïch vaø ñaàu tö TP. HCM

5. Cam keát baûo maät thoâng tin caù nhaân

Coâng ty Quaûng Lieân cam keát ñaûm baûo an toaøn, an ninh cho thoâng tin caù nhaân maø chuùng toâi thu thaäp vaø löu tröõ.Khoâng söû duïng thoâng tin caù nhaân vaøo caùc muïc ñích sai traùi, laøm toån haïi ñeán khaùch haøng. Khoâng chia seû, khoâng chuyeån giao hay cung caáp cho beân thöù 3 naøo veà thoâng tin caù nhaân cuûa khaùch haøng.