GlẤY CHỨNG NHẬN

 • GlẤY CHỨNG NHẬN
  • TQCSI ISO 9001 Anh Quoác
  • The registration covers the design, manufacturing installation of cranes and elevators.
  • Registration No: TA2219-QC
  • Caàu truïc coá ñònh (200 taán) ñöôïc chöùng nhaän bôûi Cuïc kieåm ñònh Coâng nghieäp
  • Giaáy chöùng nhaän soá 037-008
  • Tôøi thang maùy ñöôïc chöùng nhaän bôûi Cuïc kieåm ñònh Coâng nghieäp
  • Giaáy chöùng nhaän soá 037-002
  • Giaáy pheùp cheá taïo thieát bò naâng haï (120 taán) caáp taïi Trung Quoác
  • Giaáy chöùng nhaän soá TS2410E64-2013
  • SGS ISO 9001 Anh Quoác
  • Chöùng nhaän chaát löôïng saûn phaåm ISO 9001:2008
  • Giaáy chöùng nhaän soá TW97/09359
  • Thoâng qua chöùng nhaän SGS CE-MARK
  • Chæ thò maùy moùc 2006/42/EC
  • Giaáy chöùng nhaän soá EZ/2010/A0006C-01
  • Thoâng qua chöùng nhaän SGS CE-MARK
  • Chæ thò ñieän aùp thaáp
  • 2006/95/EC
  • Giaáy chöùng nhaän soá EZ/2010/A0006C
  • Ñöôïc chöùng nhaän bôûi D&B D-U-N-S
  • Giaáy chöùng nhaän soá 65-740-9298
  • 製造設施型式檢查合格證明
  • 第1030000750號  台設檢中122-01
  • 普通型架空式起重機(吊升荷重:30.7公噸)
  • 普通橋型起重機(吊升荷重:20.3公噸)
  • 製造設施型式檢查合格證明
  • 第1030000750號  台設檢中122-02
  • 牆裝起重機(吊升荷重:3.03公噸)