SƠ LƯỢC LỊCH SỬ CÔNG TY QUẢNG LIÊN

 • SƠ LƯỢC LỊCH SỬ CÔNG TY QUẢNG LIÊN
 • Năm1990
   

  Chính thöùc böôùc vaøo thò tröôøng Vieät Nam kinh doanh tieáp thò.

 • Năm1995
   

  Thaønh laäp Coâng ty Thöông maïi Quaûng Lieân, Vaên phoøng ñaët taïi TP. HCM, Toång ñaïi lyù maët haøng palaêng hieäu “BLACK BEAR”.

 • Năm1996
   

  Mua ñaát chuaån bò xaây Coâng ty môùi taïi ñòa chæ 299/15A Lyù Thöôøng Kieät P.15, Q.11

 • Năm1997
   

  Ñoäng thoå xaây vaên phoøng nhaø xöôûng vaø kho.

 • Năm1998
   

  Hoaøn thaønh truï sôû vaên phoøng môùi, Coâng ty chính thöùc doïn qua ñòa ñieåm môùi, ñoåi teân Coâng ty laø Coâng ty TNHH Caàu truïc & Thang maùy Quaûng Lieân

 • Năm2001
   

  Vì nhu caàu taêng tröôûng kinh doanh, thueâ nhaø xöôûng taïi Q.12 ñeå môû roäng saûn xuaát, coâng ty ñoåi teân thaønh Coâng ty Lieân doanh.

 • Năm2002
   

  Nhaèm môû roäng saûn xuaát, mua ñaát taïi huyeän Thuaän An, tænh Bình Döông chuaån bò xaây nhaø xöôûng môùi.

 • Năm2004
   

  Laøm leã ñoäng thoå baét ñaàu xaây xöôûng taïi Bình Döông.

 • Năm2005
   

  Nhaø xöôûng môùi chính thöùc hoaøn coâng ñöa vaøo saûn xuaát taïi ñòa chæ 88/10 ñaïi loä Bình Döông, khu phoá Ñoâng Nhì, phöôøng Laùi Thieâu, thò xaõ Thuaän An, tænh Bình Döông.

 • Năm2007
   

  Chính thöùc ñöôïc caáp chöùng chæ quoác teá ISO-9001

 • Năm2014
   

  Coâng ty ñoåi teân thaønh : Coâng ty TNHH Caàu truïc Thang maùy Quaûng Lieân

  SAÛN PHAÅM CHÍNH CUÛA COÂNG TY QUAÛNG LIEÂN NHÖ SAU :
 • Palaêng caùp ñieän
 • Palaêng xích ñieän
 • Palaêng xích keùo tay
 • Palaêng kích tay
 • Tôøi thang maùy
  NHÖÕNG LINH PHUÏ KIEÄN CAÀU TRUÏC CHUYEÂN DUØNG NHÖ SAU:
 • Ray ñieän an toaøn
 • Boä ñieàu khieån töø xa
 • Nuùt baám
 • Xe gooøng
 • Motor thaéng giaûm toác khôûi ñoäng meàm
  NHÖÕNG LINH PHUÏ KIEÄN THANG NAÂNG CHUYEÂN DUØNG NHÖ SAU:
 • Ray thang maùy
 • Guoác tröôït
 • Hoäp ñöïng daàu
 • Thieát bò choáng rôi
  CHUYEÂN THIEÁT KEÁ CHEÁ TAÏO LAÉP ÑAËT :
 • Caàu truïc
 • Coång truï
 • Baùn coång truïc
 • Khung treo daàm ñôn
 • Caåu quay
 • Thang taûi haøng
 • Thang taûi haøng keøm ngöôøi
 • Thang khaùch
 • Baøn naâng thuûy löïc
 • Thang naâng moùn aên

Coâng ty chuùng toâi laø Toång ñaïi lyù taïi Vieät Nam veà maët haøng palaêng hieäu “BLACK BEAR” (Vónh Thaêng) do Coâng ty Cô khí Cheng Day Ñaøi Loan saûn xuaát, caùc saûn phaåm cuûa Coâng ty ñaõ ñöôïc söï tín nhieäm vaø khaúng ñònh cuûa ñaïi ña soá khaùch haøng gaàn xa vaø chieám thò phaàn taïi thò tröôøng raát cao, khaùch haøng cuûa Coâng ty khoâng nhöõng taïi TP. HCM maø coøn phaùt trieån môû roäng ra caùc tænh thaønh cuûa caû nöôùc, laø moät trong nhöõng Coâng ty cheá taïo thieát bò naâng chuyeân nghieäp coù tieáng taêm nhaát trong ngaønh Caàu truïc vaø Thang maùy taïi Vieät Nam. Traûi qua hôn 20 naêm khoâng ngöøng noå löïc vaø thaâm nhaäp, theo tinh thaàn yù töôûng ñoåi môùi phuïc vuï khaùch haøng, chaát löôïng yeâu caàu nghieâm ngaët, phuïc vuï chu ñaùo cho khaùch haøng, naâng cao hieäu quaû saûn xuaát, cho ñeán nay khaùch haøng Coâng ty ñaõ leân ñeán con soá hôn 2,000 khaùch haøng. Ñeå nhìn veà töông lai, Coâng ty chuùng toâi nhaèm naâng cao hieäu quaû phuïc vuï khaùch haøng, seõ khoâng ngöøng caûi thieän chaát löôïng thieát bò saûn phaåm, phuïc vuï aân caàn chu ñaùo, laøm cho khaùch haøng coù theå phaùt huy ñöôïc hieäu suaát saûn xuaát ôû möùc cao nhaát, taïo theâm lôïi nhuaän vaø söï haøi loøng cho khaùch haøng.