Pa lăng xích điện-loại móc treo (dùng cho sân khấú)

Giới thiệu chi tiết sản phẩm