ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP

 • ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP
 • COÂNG TY VIEÄT NAM:
 • COÂNG TY TNHH CAÀU TRUÏC THANG MAÙY QUAÛNG LIEÂN
 • Ñòa chæ : Soá 299/15A, ñöôøng Lyù Thöôøng Kieät, P.15, Q.11, TP.HCM, Vieät Nam
 • Ñieän thoaïi : +84-28-3863 6666
 • Fax : +84-28-3864 7212
 • E-mail: quangliencrane@gmail.com
 • Website: www.quanglien.com/vie
 • NHAØ XÖÔÛNG VIEÄT NAM:
 • COÂNG TY TNHH CAÀU TRUÏC THANG MAÙY QUAÛNG LIEÂN
 • Ñòa chæ: 88/10 Ñaïi loä Bình Döông, Khu phoá Ñoâng Nhì, Phöôøng Laùi Thieâu, Thò xaõ Thuaän An, Tænh Bình Döông.
 • Ñieän thoaïi: +84-28-3863 6666
 • Fax: +84-28-3864 7212
 • TAIWAN:
 • HOITECH MACHINERY INDUSTRIAL CO., LTD.
 • Ñòa chæ: 台中市烏日區環中路八段332巷126號
 • Ñieän thoaïi +886-4-2335 3333
 • Fax: +886-4-2335 3031
 • E-mail: hoitech2222@gmail.com